Icon خانه > ایستگاه تحقیقات گرگان
Icon منوی اصلی
Icon English

GANRRC English Portal

Icon اتوماسیون مکاتبات اداری
Icon اتوماسیون طرحهای پژوهشی
Icon مراکز آموزشی مرکز تحقیقات
Icon سامانه سمپات
Icon کتابخانه دیجیتالی گیگالیب

ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان

ايستگاه در سال 1337 با عنایت به دارابودن  شرایط مساعد جهت انجام تحقیقات کشاورزی و با وسعتی حدود 40 هکتار تاسيس گرديد که در 6 کيلومتری شمال گرگان با عرض جغرافیایی 36 درجه و 54 دقیقه شمالی  و طول جغرافیایی 54 درجه و 25 درجه شرقی واقع شده است. بسياری از پروژه ها و طرح های تحقيقاتی در زمینه ؛  به نژادی و به زراعی غلات، دانه های روغنی، ذرت و گياهان علوفه ای، حبوبات، مبارزه با آفات و بيماری های گیاهی ، تغيير عناصر غذايی در خاک و گياه، آماده سازی بستر بذر ونهال و  ... در اين ايستگاه توسط قریب به 15 نفر عضو هیأت علمی و همکاری حدود 10 نفر کارشناس و کمک کارشناس و با حمایت و پشتیبانی نزدیک به 20 نفر نیروی اداری و خدماتی مطالعه و به مرحله اجرا می آید . لذا این ایستگاه هر ساله به عنوان يکی از ايستگاه های معتبر و مهم تحقيقات کشاورزی در شمال کشور مورد بازديد کارشناسان خارجی و داخلی و دانشگاه های مختلف قرار میگيرد. ضمنا این ایستگاه موقوفی بوده و سالانه  به سازمان اوقاف اجاره پرداخت میکند.
مهم ترين پروژه ها و طرح های تحقیقاتی درحال اجرا درايستگاه تحقيقات گرگان عبارتند از:
-
پروژه غلات (پروژه برنامه های به نژادی گندم نان، جو بدون پوشينه، بیماری های غلات و تناوب کشت آنها):  با توجه به اهمیت و نقش غلات درتوسعه کشاورزی و اقتصاد کشور ، پروژه های تحقيقاتی غلات در استان همواره مهمترين هدف خود را درجهت ايجاد تنوع ژنتيكي براي دستيابي به ارقام پرمحصول و متحمل به استرس هاي زنده و غير زنده متمرکز نموده است ، كه بر اين اساس همه ساله ازطريق انجام دورگ گيري وانتخاب بهترين لاينها ،آنها را در آزمايشات پيشرفته مورد ارزيابي قرار ميدهد .لذا انجام تحقيقات به نژادي گندم نان درطي 40 ساله گذشته، معرفي ارقامی چون : اينيا ، ناز، گلستان ، رسول، فلات، خزر1 ، اترك، تجن ، شيرودي، مغان3 ، آرتا و دريا رابراي مناطق آبي و ارقام زاگرس وكوهدشت را جهت کشت در  مناطق ديم  استان به ارمغان داشته است
-
پروژه سیب زمینی و حبوبات : ايجاد تنوع ژنتيكي از طريق دو رگ گيري درگياه باقلا و ارزيابي نسلها در باقلا ونخود، ارزیابی خصوصیات زراعی و عملکرد ارقام سیب زمینی در مناطق کوهستانی استان ، معرفی باقلا رقم جديد   Aquodolce ومعرفی رقم جديد اميد بخش ماش VC-1973-A با ويژگی نظير  ايستاده بودن بوته، زودرسی، تعداد بوته، عملکرد بالاترو مقاوم به بيماری ، معرفی نخود ارقام آرما ن آزاد و هاشم وانجام سایر فعاليتهای تحقيقاتی و برنامه های توليد بذر حبوبات آبی کشور از اهم فعاليتهای پروژه سيب زمينی وحبوبات در ایستگاه بوده است
 
پروژه تناوب زراعی :  مهمترین هدف در اجرای  این پروژه ، دستیابی به بهترین نوع تناوب کاشت در بین مهمترین گیاهان زراعی استان (که شامل کشت بهاره وپائیزه بوده ) می باشد. در گیاهان پائیزه مانند ؛ گندم نان ، جو، کلزا ، باقلا و درکشت  تابستانه مثل ذرت، پنبه ، لوبیای روغنی  را شامل می شود .
-
پروژه ذرت و گیاهان علوفه ای: تولید لاین های ذرت دانه ای و مقایسه هیبرید های تولیدی از مهمترین برنامه های در دست اجرا پروژه ذرت دانه ای می باشد در همین راستا هر ساله طی مراحلی لاین ها و هیبریدهای مناسب گزینش  و وارد برنامه های به نژادی و تولید لاین ها می گردد. از طرفی با مقایسه هیبرید های تولیدی درداخل کشور تلاش کرده تا بتوان هیبرید های مناسب منطقه را شناسایی نمود.همچنین هر ساله طرح های متعددی در قسمت به زراعی و با هدف پرکردن خلأ تولید و رسیدن به پتانسیل عملکرد واقعی گیاهان فوق به اجرا در می آید. تولید هیبرید های جدید سورگوم علوفه ای (در قالب طرح های استانی) و مقایسه لاین های تولیدی آن (در قالب طرح ملی) و همچنین  بررسی سازگاری سایرگیاهان علوفه ای مانند ارزن دم  روباهی، ارزن معمولی، ارزن نوترفید، ذرت شیرین، ماشک، خلر، خردل علوفه ای، کدوی علوفه ای، چغندر علوفه ای، ترشک و شبدر برسیم  از دیگر فعالیت های این پروژه در قسمت به زراعی و به نژادی است .ضمناً تولید بذر ارزن دم روباهی، ارزن معمولی و لاین ذرت شیرین و شبدر برسیم هر ساله در این پروژه صورت می گیرد
 

        اطلاعات کلی ایستگاه:

* سال تاسیس: 1337

* مساحت ایستگاه: 40هکتار

* ارتفاع از سطح دریا: 5.5متر

* میزان بارندگی سالیانه: 450-400میلی متر

* موقعیت جغرافیایی:

عرض جغرافیایی:

36 درجه و 54 دقیقه شمالی

 طول جغرافیایی:

 54 درجه و 25 درجه شرقی

 

 پروژه های تحقیقاتی ایستگاه:

غلات

دانه های روغنی

ذرت و گیاهان علوفه ای

حبوبات، سبزی و صيفی

 

        بخش اول:

*غلات

 

        پروژه های به نژادی غلات  در ايستگاه تحقيقات کشاورزی گرگان

        مهدي كلاته عربی و حبيب ا.. سوقي

        چکیده

         استان گلستان با بيش از 350 هزار هكتار اراضي گندمكاري درشرايط ديم وآبي همواره به عنوان انبار غله درناحيه شمال كشور موردتوجه مي باشد. اين منطقه نيزبامشكلات وموانع بسياري دربرابرتوليد گندم مواجه است، ازجمله  مي توان به استرسهاي زنده مثل بيماري زنگ زرد، زنگ قهوه اي، سفيدك پودري، سپتوريوز، فوزاريوم سنبله و آفاتي مثل سوسك زابرس وسوسك  برگخوارلما وهمچنين  خشكي، شوري وگرماي آخر فصل كه ازمهمترين استرسهاي غيرزنده اين منطقه مي باشند، اشاره كرد. اين همه عوامل محدودكنندة توليد بيانگر اهميت امر تحقيق وپژوهش درراستاي يافتن منابع ژنتيكي مقاوم يامتحمل به استرس هاي زنده وغيرزنده دراين استان مي باشد.

      تحقيقات به نژادي گندم نان درطي 40 ساله گذشته توانسته است ارقام اينيا ، ناز، گلستان ، رسول، فلات، خزر1 ، اترك، تجن و شيرودي رابراي مناطق آبي وارقام زاگرس وكوهدشت رابراي مناطق ديم استان معرفي نمايد كه درمقايسه بارقم بومي منطقه كه گندم سرخ تركمني با توليد1000-800 كيلوگرم درهكتار بوده تحول بزرگي را درامر توليد گندم منطقه بوجود آورده است. به طوري كه درسالهاي اخير عليرغم اينكه اين استان ازنظرسطح زيركشت گندم درمقايسه با بسياري ازاستانها در رده پايين تري قرار داشته ولي به واسطه ميزان عملكرد درواحد سطح وكيفيت مناسب دانه ازنظر پروتئين وكيفيت نانوائي درمقام اول كشوري قرار دارد.

       همچنين استان گلستان درچندسالة اخير ازنظر ميزان خريد گندم مازاد بر مصرف كشاورزان درسطح كشور مقام دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده كه نتيجة تلاش وتحقيق مستمردرجهت يافتن ارقام متحمل وپرمحصول وبكارگيري دستورالعمل هاي فني كاشت، داشت وبرداشت توسط بخش اجرا وكشاورزان عزيزمان بوده است.

      پروژه غلات استان گلستان همواره با همفكري و همكاري بخش غلات موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر كرج مهمترين هدف خود را درجهت ايجاد تنوع ژنتيكي براي دستيابي به ارقام پرمحصول و متحمل به استرس هاي زنده و غير زنده نموده، كه بر اين اساس همه ساله ازطريق انجام دورگ گيري وانتخاب بوته درنسلهاي درحال تفكيك بهترين لاينها را گزينش نموده وآنها را در آزمايشات پيشرفته و مقايسه عملكرد PRWYT , ARWYT و ERWYT مورد بررسي قرار مي دهد.

        همچنين همه سـاله مواد ژنـتيكي دريافتـي از مركز تحقيــقات سيميت (CIMMYT) و ايكاردا  (ICARDA) نيز درشرايط آبي و استرس خشكي و بيماريها مورد بررسي قرار ميگيرند كه نهايتاً ارقام سازگار با پتانسيل عملكرد بالا براي شرايط مختلف آب وهوايي استان انتخاب ومعرفي مي گردند.

 

        پروژه های در دست اجرا:

        بررسی صفات کمی و کيفی گندمهای نان در آزمايشات مقايسه عملکرد پيشرفته يکنواخت اقليم گرم شمال (ARWYT-Z1)

        ارزيابي و مقايسه لاين ها و ارقام گندم نان بهاره در آزمايش هاي بين المللي مشاهده اي و مقايسه عملكرد در اقليم گرم و مرطوب شمال

        ارزيابي لاين هاي اميدبخش گندم درآزمايش هاي يكنواخت سراسري  ساحل خزر(ERWYT-N-88) 

        تلاقی ارقام ولاین های گندم در بلوک های دورگ گیری و ارزیابی نسل F1 (ویژه برنامه به نژادی ساحل خزر)

        بررسی و انتخاب در توده ها و نسل های در حال تفکیک گندم نان و آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی

        بررسی صفات کمی و کیفی گندم های نان در آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی هم اقلیم گرم شمال(PRWYT)

        بررسي خصوصيات زراعي و واكنش لاينهاي دابل هاپلوييد گندم به بيماريهاي زنگ زرد و فوزاريوم سنبله

        بررسی لاين های امید بخش گندم نان در شرايط کشاورزان استان گلستان

        بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش گندم نان در ارتفاعات البرز شرقی استان گلستان در شرایط زارعین

        تولید ارقام گندم برای مقاومت به زنگ ساقه (نژاد UG99) و خصوصيات زراعی و کیفی مناسب برای کشت در مناطق گرم و مرطوب شمال کشور

        ارزيابي لاين هاي اميدبخش گندم درآزمايش هاي يكنواخت سراسري  اقلیم ساحل خزر (ERWYT-N-89) 

        ارزيابي لاين هاي اميدبخش گندم درآزمايش هاي يكنواخت سراسري  اقلیم ساحل خزر (ERWYT-N-88)  (سال دوم)

        عباسعلی نوری نیا

        جو

        محمد علی دهقان و شعبان کیا

        بیماریها

 

       بخش دوم:

*دانه های روغنی

 

تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد لاین امیدبخش زودرس سویاDW2 در استان گلستان

        مجری طرح: محسن باقری

        همکاران:

        محمود داوطلب محمود نوروزی پور

        چکیده:

                  به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد لاین امید بخش زودرس سویا (DW2) در استان گلستان، طرح آزمایشی به صورت اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک کامل تصادفی درسه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان (عراقی محله) به مدت دو سال زراعی اجرا خواهد شد. چهار تاریخ کاشت اول خرداد ماه، 16خرداد ماه، اول تیر ماه و 16تیر ماه در کرت های اصلی و سه تراکم 40، 60 و 80 بوته در متر مربع در کرت های فرعی کشت می گردند. یادداشت بردای بر روی صفاتی از قبیل ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد شاخه، تعداد گره و تاریخ های (جوانه زنی، گلدهی، رسیدگی و برداشت) و میزان آلودگی به بیماری پوسیدگی ذغالی بعمل می آید. پس از برداشت وزن هر دانه و درصد روغن و پروتئین دانه، شاخص برداشت و همچنین عملکرد دانه تعیین می شود. داده های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری و میانگین ها بر اساس آزمون دانکن مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

 

تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد لاین امیدبخش سویاHT2 در استان گلستان

        مجری طرح: محسن باقری

        همکاران:

        محمود داوطلب محمود نوروزی پور

 

        چکیده

       به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد لاین امید بخش متوسط سویا (HT2) در استان گلستان، طرح آزمایشی به صورت کرت های یک باره خرد شده با طرح پایه بلوک کامل تصادفی درسه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان (عراقی محله) به مدت دو سال زراعی اجرا خواهد شد. چهار تاریخ کاشت اول خرداد ماه، 16خرداد ماه، اول تیر ماه و 16تیر ماه در کرت های اصلی و سه تراکم 40، 60 و 80 بوته در متر مربع در کرت های فرعی کشت می گردند. یادداشت بردای بر روی صفاتی از قبیل ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد شاخه، تعداد گره و تاریخ های (جوانه زنی، گلدهی، رسیدگی و برداشت) و میزان آلودگی به بیماری پوسیدگی ذغالی بعمل می آید. پس از برداشت وزن هر دانه و درصد روغن و پروتئین دانه، شاخص برداشت و همچنین عملکرد دانه تعیین می شود. داده های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری و میانگین ها بر اساس آزمون دانکن مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

 

تاثیر ترکمبوته در دو تاریخ کاشت بهاره و تابستانه بر خصوصیات رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد دو لاین امیدبخش دیر رس سویا (WE6,PE10)

        مجری طرح: محسن باقری

        همکاران:

        محمود داوطلب محمود نوروزی پور

 

        چکیده:

       به منظور بررسی بررسی تراکم بوته بر خصوصیات رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد دو لاین دیررس امیدبخش سویا در استان گلستان، طرح آزمایشی به صورت فاکتوریل دو عاملی با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان (عراقی محله) در دو آزمایش، یکی کشت بهاره و دیگری تابستانه به مدت دو سال زراعی اجرا خواهد شد. تاریخ کاشت بهاره 25 اردیبهشت ماه و تاریخ کاشت تابستانه در 4 تیر ماه بطور جداگانه در 6 تراکم (10 بوته در متر مربع)، (14 بوته در متر مربع)، (26 بوته در متر مربع) و (30بوته در متر مربع) و دو لاین  (WE6,PE10)در کرت های فرعی کشت می گردند. یادداشت برداری برروی صفاتی از قبیل ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد شاخه، تعداد گره و تاریخ های (جوانه زنی، گلدهی، رسیدگی و برداشت) و میزان آلودگی به بیماری پوسیدگی ذغالی بعمل می آید. پس از برداشت وزن هر دانه و درصد روغن و پروتئین دانه ،شاخص برداشت و همچنین عملکرد دانه تعیین می شود. داده های بست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری و میانگین ها بر اساس آزمون دانکن مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

 

       بخش سوم:

*ذرت و گیاهان علوفه ای

 

* پروژه های در دست اجرا و برنامه ای تکثیری پروژه ذرت و گیاهان علوفه ای مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در سال 1390

 

 

پروژه ارزیابی و خود گشنی ژرم پلاست ذرت دیر رس سیمیت و تولید لاین خالص

        مجری طرح: سید افشین مساوات

        همکاران:

         محمد علی آقاجانی محمد تقی مبشری محمدتقی فیض بخش ابوالفضل حیدری راد کوروش قادری محمد علی کلاسنگیانی محمد مرجانی لیلا تربتی

 

بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد هیبریدهای ذرت دانه ای دیر رس و متوسط رس در مرحله نهایی (آزمایش شماره 1)

        مجری مسئول: رجب چوگان

        مجری طرح: سید افشین مساوات

        همکاران:

        ابوالفضل حیدری راد

بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد هیبریدهای ذرت دانه ای دیر رس و متوسط رس در مرحله نهایی (آزمایش شماره 2)

        مجری مسئول: رجب چوگان

        مجری طرح: سید افشین مساوات

        همکاران:

        ابوالفضل حیدری راد

 

بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد هیبریدهای ذرت دانه ای دیر رس و متوسط رس در مرحله نیمه نهایی

        مجری مسئول: رجب چوگان

        مجری طرح: سید افشین مساوات

        همکاران:

        ابوالفضل حیدری راد

بررسی تجمع میزان فومونیسین ناشی از قارچ Fusarium verticilliodes در ژنوتیپ های مختلف ذرت و سورگوم دانه ای

        مجری مسئول: وحید رهجو

        مجری طرح: محمد تقی فیض بخش

        همکاران:

        ابوالفضل حیدری راد

         

ارزیابی مقدماتی عملکرد علوفه ارقام جدید سورگوم

        مجری مسئول: علیرضا بهشتی

        مجری طرح: محمد تقی فیض بخش

        همکاران:

        ابوالفضل حیدری راد

         

ارزیابی عملکرد کمی و کیفی هیبریدهای جدید سورگوم و ذرت علوفه ای در تراکم های متفاوت کاشت

        مجری طرح: محمدتقی فیض بخش

        همکاران:

        ابوالفضل حیدری راد

        نکته مهم در رابطه با پروژه ذرت و گیاهان علوفه ای:

       احتمالا با توجه به برنامه ریزی در گردهمایی سالیانه برنامه ریزی تحقیقاتی ذرت و گیاهان علوفه ای مقرر گردید دو پروژه بر روی سورگوم و دو پروژه بر روی ارزن برای استان در سال جاری ابلاغ شود.

 

 

        برنامه های تولید بذر پروژه ذرت و گیاهان علوفه ای:

           * تکثیر و تولید بذر ارزن دم روباهی رقم باستان در سطح 0.5 هکتار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان

           * تولید لاین های پدری و مادری و تولید بذر هیبرید ذرت شیرین KSC403 در سطح یک هکتار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان

           * تولید و تکثیر A و Bلاین سورگوم در سطح 0.5 هکتار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان

 

       بخش چهارم:

*حبوبات، سبزی و صیفی جات

 

رو شهای ارزیابی خسارت در مراحل مختلف رشد سیب زمینی

        مجری مسئول: حسن حسن آبادی

        مجری: رمضان سرپرست

 

 

طرح تحقیقی و طبیقی بررسی مقایسه عملکرد ارقام امید بخش سیب زمینی

        مجری مسئول: رمضان سرپرست

 

طرح تحقیقی تطبیقی مقایسه عملکرد ارقام باقلا در منطقه کوهستانی شاهکوه

        مجری: رمضان سرپرست

 

بررسی عملکرد و خصوصیات زراعی لاین های دانه درشت باقلا

        مجری مسئول: رمضان سرپرست

 

بررسی عملکرد و خصوصیات زراعی لاین های دانه درشت باقلا

(طرح خاص- مشترک مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان و شرکت رویش هیرکانیان گلستان 1389پاییزه)

        مجری: رمضان سرپرست

 

پروژه ارزیابی توده های بومی کدو آجیلی

        مجری طرح: فاطمه شیخ

        همکاران:

         فرامرز سیدی حسین محمدی محمدعلی آقایان محمدحسین انتصاری

 

        چکیده:

      به منظور شناسایی توده های برتر کدو آجیلی در استان گلستان آزمایشی از بهار 1389 به مدت 2سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان انجام خواهد شد. در این آزمایش 12 توده کدو آجیلی انتخابی مورد ارزیابی خواهد گرفت. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام خواهد شد. هر کرت آزمایشی شامل 40 بوته خواهد بود. به منظور ارزیابی بوته ها فاصلخ خطوط 2.5متر و فاصله بوته ه روی پشته یک متر منظور می گردد. در هر کرت یادداشت برداری های لازم به صورت جداگانه صورت می گیرد. در طی فصل رشد صفاتی همچون قدرت رشد بوته، تعداد گل ماده در شروع فاز زایشی، تعداد میوه در واحد بوته در مرحله رشد حجمی میوه، طول و عرض میوه، تعداد بذر هر میوه وزن هزار دانه، تعداد ساقه در گیاه، وزن تر بذر، وزن خشک بذر و درصد بذور پوک (توخالی)، تعداد روز تا برداشت وعملکرد هر کرت مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار خواهند گرفت. در نهایت با توجه به نتایج تجزیه واریانس توده یا توده های برتر انتخاب خواهند شد.

 

 

ارزیابی جمعیت های بومی پیاز سفید گرگان

        مجری طرح: فاطمه شیخ

        همکاران:

        محمد ناظری حسین محمدی محمدعلی آقایان

 

        چکیده:

        این طرح به منظور شناسایی و مقایسه عملکرد توده های برتر پیاز در استان گلستان، از پاییز 1389 به مدت دو سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان انجام خواهد شد. در این آزمایش 7 توده پیاز به همراه دو رقم دیگر مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام خواهد شد. هر کرت آزمایشی شامل 4خط 4متری و فاصله خطوط از هم 50 سانتی متر خواهد بود. در هر کرت یادداشت برداری لازم به صورت جداگانه صورت می گیرد. در انتها صفاتی همچون قدرت رشد بوته، رنگ و شکل پیاز، یک قلو یا چند قلو بودن، ضخامت ساقه هوایی، تعداد روز تا برداشت، تعداد حلقه های خوراکی و عملکرد هر کرت مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار خواهند گرفت. در نهایت با توجه به نتایج تجزیه واریانس سلکسیون پیاز های برداشت شده بر اساس شکل پیاز، قطر، عدم وجود دوقلویی، نازکی گلوگاه انتخاب و برای تست انباری تحت شرایط کنترل شده نگهداری می گردند. پیازهای دارای خاصیت انبار داری بالا، جهت کشت سال دوم انتخاب خواهند شد. در سال دوم بعد از کاشت پاز عای مادری بذرگیری، ارزیابی های لازم در طول فصل زراعی صورت خواهد گرفت و بذر گیری از بوته های انتخابی صورت خواهد گرفت.

 

بررسی و انتخاب در جمعیت های F6 باقلا (vicia faba L.)

        مجری طرح: فاطمه شیخ

        همکاران:

        رمضان سرپرست محمد علی آقاجانی محمدعلی آقایان

 

        چکیده:

        تفرق صفات در دو رگها، از نسل F2 شروع شده و تا چند نسل ادامه می یابد. در این مراحل ترکیبات متنوعی بین صفات پدری و مادری ظاهر می شود. در این بررسی 24 نسل F6 شرکت دارند. نسلها و توده های در دست بررسی حاصل دورگ گیری های صورت گرفته در سال 82 می باشند. ژنوتیپ های موجود در طی این سال ها به روش شجره ای انتخب و مدیریت شده اند. جهت هدایت نسل F6 روش شجره ای مرد استفاده قرار خواهد گرفت.با انتخاب در نسل های د حال تفکیک می توان از تنوع ژنتیکی موجود در جهت معرفی ارقامی با صفات برتر دلخواه بهره جست. در نسل F6 با توجه به اینکه ژنوتیپ ها به یک خلوص نسبی رسیده اند، برای رسیدن به لاین خالص انتخاببینخانواده ها صورت خواهد گرفت. در انتخاب لاین ها خصوصیاتی نظیر ظهور غلافها در بالاتر از سطح زمین، دانه درشتی و مقاومت به بیماریهای شایع منطقه از جمله برق زدگی Ascochyta fabae و لکه شکلاتی Botritis fabae مد نظر قرار خواهد گرفت. در نسل F6 انتخاب همراه با ازدیاد بذر جهت آزمایشات مقایسه عملکرد صورت خواهد گرفت.

 

برنامه بذور پرورشی سبزی، صیفی وحبوبات آبی در سال زراعی 1390

 

ردیف

محصول

رقم

مکان

طبقه

مساحت

1

باقلا

برکت

گرگان

الیت

2.5هکتار

2

باقلا

برکت

گرگان

سوپر الیت 

0.2هکتار

3

باقلا

برکت

گرگان

نوکلئوس

0.05هکتار


 
کلیه حقوق این پرتال متعلق به مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان می باشد

وب مستر : دکتر محمد اسماعیل اسدی

پشتیبانان پردازش آسمان | طراحی سایت،طراحی وب پرتال،هاست،سرور